Продукти

Как да възстановя здравноосигурителните си права?

Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, при условие, че сте платили всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.
ВАЖНО!

Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка) следва да имат предвид, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски към НАП, трябва да подадат декларация образец 7. Повече за декларацията.

Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които желаят да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, следва да подадат заявление по чл. 2а (Приложение 10) от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005
Как да платя здравноосигурителните си вноски?

По банков път.
Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП. Вижте банковите сметки и примери за преводно нареждане/ вносна бележка.

С пощенски запис.
По интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет.

Прехвърляне на майчинство на бащата!

Кодекса на труда дава възможност отпуска за бременност, раждане и осиновяване на дете да бъде ползван от бащата/осиновителя (по-надолу посочван като бащата) на детето, вместо от майката/осиновителката (по-надолу посочвана като майката). Поставени са обаче условия, които трябва да бъдат изпълнени за да може обезщетението да бъде изплащано на бащата. В тази статия ще се опитам да внеса яснота в процедурата по „прехвърляне“ на майчинството от майката на бащата в конкретния случай на прехвърляне на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, който се ползва след навършване на 6 месечна възраст на детето до изтичане на 410 календарни дни.

Удостоверение А1 във връзка с командировки в чужбина

Фирмата съдейства за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 за командировки в чужбина на работници и самоосигуряващи лица. Работите в страна от ЕС, а се осигурявате в България .Легално и законно .
Регламент 987/2009 изисква работодателят или самостоятелно заетото лице задължително да уведоми НАП предварително.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ЛИЦА В ЧУЖБИНА ПО чл.121 КТ за ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 от НАП

Изискванията следват от Регламент 883 на ЕС – Осигуряване и Евроинтеграция
1. Попълнено искане за издаване на удостоверение А1
2. История на фирмата, с оборотна ведомост от поне 4 месеца, с което да се докаже, че фирмата е действаща и работи. (месеците се 12, ако фирмата е новорегистрирана, от поне 4 месеца следва да има оборотна ведомост)
3. Назначен персонал, от който поне 25% да останат на територията на РБ след командироването, като в тези 25% не влизат чистачка, секретарка, офис асистент, управител и пр. административни кадри. Това се удостоверява с:
4. Копите от трудовите договори,
5. Копие от личните карти на назначениете
6. Справка по чл. 62 от КТ от НАП, че ТД са обявени
7. Копие на заповедите за командировка
8. Копие от договора с чуждестранната фирма, по силата на който, служителите се командроват. Ако този договор не е на български език, следва да се направи официален превод от агенция за преводи на документи, с подпис на заклет преводач и печат на фирмата. Желателно е да се прилага не копие, а оригиналът на превода, скачен към заверено копие на договора с подпис и вярно с оригинала.
9. Договор за осъществени сделки и фактури към тях, като се интересуват повече от извършените продажби отколкото от направените покупки. Счетоводният договор и договорът за наем не се признават за меродавни. Сделките трябва да са преди момента на искането на А1
10. Счетоводна политика или презентация на дейността на фирмата или писмо от управителя за това с какво се занимава фирмата и какво ще прави в чужбина с подпис и печат на дружеството.