Прилагане на Митнически режим 42

mr42Съдействаме за прилагане на митнически режим 42
освобождава от данък вноса, когато са налице едновременно няколко условия условия:
вносителят е регистрирано по този закон лице;
в съпровождащите стоката транспортни документите е указано, че стоката е предназначена за друга държава-членка;
вносителят ще осъществи със стоките последваща вътрешнообщностна доставка.
в § 1, т. 38 на допълнителните разпоредби като “вносител” се определя лицето длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Общността. т.е. по смисъла на митническото законодателство деклараторът, както и представлявания при косвено представителство чл. 201, ал. 1 и 3 от Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета.
Едновременно допускане за свободно обръщение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава членка
Митнически разпоредби
Поставянето на стоки под митнически режим допускане на свободно обръщение, се извършва чрез електронно деклариране с единния администартивен документ. Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета, декларацията може да бъде подадена от всяко лице, което е в състояние да представи стоките или да нареди тяхното представяне, както и да представи всички документи, които са предвидени в разпоредбите, регулиращи поискания за съответните стоки режим – чл. 62 от Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета и Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията. Деклараторът (кл. 14 и кл 54 от ЕАД) следва да е лице установено на територията на Общността. Деклараторът е лицето, което извършва митническото деклариране от свое име или лицето, от името на което се извършва митническото деклариране – чл. 4, т. 18 от Регламент (ЕИО) 2913/92.
Единният административен документ се попълва при спазване на чл. 212 – 217 от Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията и Наредба Н-17 / 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и № 38 на Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията относно писменно деклариране чрез единния административен документ.
Едновременното допускане за свободно обръщение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава-членка на Европейския съюз се обозначава в клетка № 37 на ЕАД с код 42, съгласно Класификатора на режимите и други направления и процедури – Приложение № 10 към Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. За прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
Към ЕАД следва да се приложат всички необходими документи за целите на допускане за свободно обръщение и тези по чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС, като за удостоверяване наличието на условията за освобождаване на ДДС, съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗДДС, вносителят следва да представи пред компетентно митническо учреждение следните документи:
копие от удостоверението за регистрация от ДДС;
писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице;
транспортни документи, в които е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.